GOLDEN DAWN: A PERSONAL AFFAIR

 What’s in the mind of the neo-nazi next-door?

AGIMI I ARTË: NJË ÇËSHTJE PERSONALE

Ç’mendime kalojnë në kokën e fqinjit neo-nazist?

Greece, 2015

Documentary

90 min

 

 

Director: Angélique Kourounis

Script: Angélique Kourounis, Thomas Iacobi

Sound: Thomas Iacobi

Editing, Post-Production, Sound engineering: Antonios Dimopoulos

Camera: François Chevré, Antonios Dimopoulos, Jean-Christophe Georgoutsos, Thomas Iacobi, Angélique Kourounis, Thésée Bitter Kourounis, Yiannis Misouridis, Georgos Paterakis

 

 

“My partner in life is a Jew, one of my sons is gay, another is an anarchist, and I am a left-wing feminist as well as a daughter of immigrants. If Golden Dawn comes to power our only problem will be which wagon they will put us on.”

A journalist is delving for years into the organization of the Greek neo-Nazi party “Golden Dawn”.

The financial collapse, the political instability and the family relations are placed into the spotlight as the documentary is trying to discover “what’s in the head of GoldenDawners, who pose as victims” of the system.

Golden Dawn “never hid” its ideology. Its influence in the polls might have been almost nonexistent previously, but the compatibility of this ideology with unshakeable beliefs in Greece – cultivated by many clergymen and most of the Media and political system – is the fertile ground on which the organization flourishes.

The director is looking into the matter through her personal obsessions, her concerns and fears, after dedicating many years and another two television documentaries in approaching the neo-Nazi party, which has taken the third position in Greece’s political system after three decades of obscure but bloody activity.

 

 

 

 

Screening on Wednesday 20 Sept - 19:15

Q&A session in presence of the Director

@ Academy of Film & Multimedia Marubi

Greqi, 2015

Dokumentar

90 min

 

 

Regjisor: Angélique Kourounis

Skenari: Angélique Kourounis, Thomas Iacobi

Zëri: Thomas Iacobi

Montazhi, Post-Produksioni, Inxhinier Zëri: Antonios Dimopoulos

Kamera: François Chevré, Antonios Dimopoulos, Jean Christophe Georgoutsos, Thomas Iacobi, Angélique Kourounis, Thésée Bitter Kourounis, Yiannis Misouridis, Georgos Paterakis

 

 

“Partneri im në jetë është hebre, një nga djemtë e mi është homoseksual, tjetri është anarkist dhe unë jam një feministe e krahut të majtë si dhe një bijë emigrantësh. Nëse Agimi i Artë vjen në pushtet, problemi ynë i vetëm do të jetë se në ç’vagon do të na futin.”

Një gazetare rrëmon për vite me radhë brenda organizatës së partisë neo-naziste greke “Agimi i Artë”.

Rënia financiare, paqëndrueshmëria politike dhe marrëdhëniet familjare janë vënë në qendër të vëmendjes, teksa dokumentari përpiqet të zbulojë “ç’ka në kokat e AgimArtëve, të cilët hiqen si viktima” të sistemit.

Agimi i Artë “nuk e ka fshehur kurrë” ideologjinë e tij. Ndikimi i tij në sondazhe mund të ketë qenë pothuajse inekzistent më parë, por përputhshmëria e kësaj ideologjie me besime të palëkundshme në Greqi - kultivuar nga shumë klerikë dhe shumica e mediave si dhe sistemit politik - është terreni pjellor në të cilin organizata lulëzon.

Regjisorja e shqyrton këtë çështje përmes anktheve të veta, shqetësimeve dhe frikërave të saj, pasi i ka kushtuar shumë vite dhe dy dokumentarë të tjerë televizivë trajtimit të partisë neo-naziste, e cila ka marrë vendin e tretë në sistemin politik grek pas tre dekadash aktiviteti të errët por të përgjakshëm.

 

 

 

Shfaqjet të Mërkurën 20 Shtator - 19:15

Sesion Pyetje/Përgjigje në prani të Regjizorit

@ Akademia e Filmit & Multimedias Marubi

2017 © IHRFFA. All Rights Reserved.  Legal Notice